دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺳﺎل 2019

JameJam - - اﯾﺮان -

اﯾﺮان از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﯿﺶ از ﯾﮏﺳــﺎل ﺑﻪ ﻧﺸﺴــﺖ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در ﺳﺎل 2019 ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه، ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ آﺛﺎرش در ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦﻫﺎي ﺟﻬﺎن از دﺳﺖ داد ﺗﺎ ﺣﺴﺮﺗﺶ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮ دل ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.

ﻣﺎﺟﺮا از آن ﻗﺮار اﺳــﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻫﺮ ﺳــﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دو اﺛﺮ را ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ در آﺛﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ اراﺋﻪ و ﺷــﺎﻧﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ. ﺑﺮاي ﺳﺎل 2019 ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را داﺷﺖ ﮐﻪ دو اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ را در ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺴــﮑﻮ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻄﻮط راهآﻫﻦ را در اﯾﻦ ﺳﺎل از دﺳﺖ داد.

اﻟﺒﺘــﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﻫﯿﺮﮐﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺮوﻧﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳــﺎل 2019 ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺴــﮑﻮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ. اﻣﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯿﺮاث ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺳﺎل 2019 ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯿﺮاث ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﻫﯿﺮﮐﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد از ﺳــﻮي ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺴــﮑﻮ ﺑﺎ اﯾﺮاد رو ﺑﻪ رو ﺷــﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻄﻮط راهآﻫﻦ اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﻘﺸــﻪﻫﺎي آن و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد. در اول ﻣﺎرس 2018 ﻧﺎﻣﻪاي از ﺳــﻮي ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳــﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﯾﮑﻢ ﻓﻮرﯾﻪ 2019 را آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي ارﺳــﺎل ﭘﺮوﻧﺪه راهآﻫﻦ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ، اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺳــﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮاي ﺳــﺎل 2019 ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ اﯾﺮادات آن ﺑﺮﻃﺮف ﺷــﺪ، دوﺑﺎره در ﺗﺎرﯾﺦ اول ﻓﻮرﯾﻪ 2019 ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺴــﮑﻮ ارﺳﺎل ﺷﻮد. ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه در ﺳﺎل 2020 در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﺮان ﺳــﻬﻤﯿﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺳــﺎل 2019 را از دﺳﺖ داده و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎل 2020 ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﻦ ﻃﺎﻟﺒﯿﺎن، ﻣﻌﺎون ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸــﻮر ﻫﻨﻮز اﻣﯿﺪوار اﺳــﺖ ﺗﺎ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎي او و ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.

او ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﯾﻮﻧﺴــﮑﻮ ﺑﻪ ﻧﻘﺸــﻪﻫﺎ اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﭼﻮن ﻣﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳــﯽ دي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ دوﺑﺎره ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎري ﮐﺮده و وﻗﺘﯽ ﻋﻠﺖ را ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺣﺪود 7000 ﻧﻘﺸﻪ را ارﺳﺎل ﮐﺮدﯾﻢ. ﺳﺎلﻫﺎي ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﻮد. ﻣﺎ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﯾﻮﻧﺴــﮑﻮ ﺳــﭙﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ راﯾﺰﻧﯽ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮاي ﺳــﺎل 2019 ﺛﺒﺖ ﺷﻮد.

ﭘﺮوﻧﺪه راهآﻫﻦ ﺳــﺎل 2017 ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎي اﯾﺮان در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه آن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﺎل 2018 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.