ﻫﺘﻞﻫﺎي ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﯿﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد

JameJam - - اﯾﺮان -

اﻧﮕﺎرﺑﺎﻻﺧﺮهاﺧﺒﺎرﺧﻮبازﺗﺒﺮﯾﺰ8102 در ﺣﺎل ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷــﺪن اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روﯾﺪاد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺰرگ ﺗﺒﺮﯾﺰ 8102آﻏﺎزﺷﺪهوﻫﯿﭻﺑﺨﺎريازﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ در راﺳﺘﺎي ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺧﻮب و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻧﻤﯽﺷﺪ، روز ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺐﺧﺪاﯾﯽ، ﻣﻌﺎون ﮔﺮدﺷــﮕﺮي ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾــﻊ دﺳــﺘﯽ و ﮔﺮدﺷــﮕﺮي از ﻧﯿــﻢ ﺑﻬﺎ ﺷــﺪن ﻫﺘﻞﻫــﺎي ﺗﺒﺮﯾــﺰ؛ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮔﺮدﺷــﮕﺮي ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻣﺴــﺎل ﺧﺒﺮ داد. ﺑﻪ ﮔــﺰارش ﻣﯿﺮاث آرﯾﺎ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷــﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷــﮕﺮي ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﺳﺎل 2018 در اﺟﻼس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ارﺷــﺪ ﻧﻬﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وزﯾﺮان ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮﺳــﺎزﻣﺎنﻫﻤﮑﺎرياﺳﻼﻣﯽدرﺷﻬﺮ ﻧﯿﺎﻣــﯽ، ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺟﻤﻬــﻮري ﻧﯿﺠﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺨﻔﯿﻒ 50 درﺻﺪي ﻫﺘﻞﻫﺎي ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺗﺨﻔﯿﻒ 30 درﺻﺪي ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ، ﺗﺨﻔﯿﻒ 25 درﺻﺪي ﻓﺮش ﺗﺒﺮﯾﺰ از ﯾﮑﻢ ﺗﺎ 25 اردﯾﺒﻬﺸﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻋﯿﺪاﻧﻪﻫﺎي ﺗﺒﺮﯾــﺰ 2018 و ﺑﺎزدﯾﺪ راﯾﮕﺎن از ﻣﻮزهﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳــﻪ روز و در روزﻫــﺎي ‪5 4،‬ و 6 اردﯾﺒﻬﺸــﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷــﻮراي ﺳﯿﺎﺳــﺘﮕﺬاري ﺗﺒﺮﯾﺰ 2018 ﺑﻮد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.