ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺰد را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ

JameJam - - اﯾﺮان -

اﮔﺮ دﻟﺘﺎن ﻫــﻮاي ﻗﺪم زدن در ﺗﺎرﯾﺦ را ﮐﺮده و ﺑﺮاي ﺳــﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ آﺑﺎ و اﺟﺪاديﻣﺎن ﺗﻨﮓ ﺷــﺪه، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه، دﯾــﺪن و وﻗﺖ ﮔﺬراﻧــﺪن در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﯾﮏ ﺷــﻬﺮ و ﻣﺤﻠﻪ اﺳﺖ. از اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﻫﻢ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻢ ﻧﺪارﯾﻢ، اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ را در اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺑﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ. ﻏﯿﺮ از ﺷﻬﺮ ﯾﺰد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه، 11 ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در اﯾﻦ اﺳــﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ داﻧﺶ ﯾﺰدي، ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺎن ﯾﺰد از ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ آﻧﻬﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ داده و ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ ﺳــﻪ ﺑﺎﻓﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺳﺖ. داﻧﺶ ﯾﺰدي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ ﺷــﺪه ﮐﺸﻮر، ) ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 5000 ﻫﮑﺘﺎر( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳــﺘﺎن ﯾﺰد اﺳﺖ، در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ اﻓﺰود: ﺑﺎﻓﺖﻫــﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺒﺪ، ﻧﺪوﺷﻦ، ﯾﺰد، اﺣﻤﺪ آﺑﺎد اردﮐﺎن، ﺷــﺮﯾﻒآﺑﺎد اردﮐﺎن، ﺣﺼﺎر داﺧﻠــﯽ اردﮐﺎن، ﺣﺼﺎر ﺧﺎرﺟﯽ اردﮐﺎن، ﭼﺎه اﻓﻀــﻞ اردﮐﺎن، ﺗﺮكآﺑﺎد اردﮐﺎن، ﺳﺮو ﺳﻔﻠﯽ اردﮐﺎن و ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮ اﺑﺮﮐﻮه اﺳــﺖ. ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻓﺮﺻــﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.