ﻋﻄﺮ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪي در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪ

JameJam - - اﯾﺮان -

از ﺣــﺎﻻ ﺗﺎ اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸــﺖ و ﺣﺘــﯽ اواﯾﻞ ﺧﺮداد، ﻫﺮاز ﭼﻨــﺪ ﮔﺎه اﺧﺒﺎر ﻣﻌﻄﺮي از ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻞﻫﺎي ﻣﺤﻤﺪي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﻄﺮ ﮔﻞﻫﺎي ﻣﺤﻤﺪي اﻣﺮوز از اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯽرﺳﺪ. ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳﻼﻣﯽ، ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي اﯾﻦ اﺳﺘﺎن از ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﺪود 200 ﺗﻦ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪي در ﻗﻢ ﺧﺒﺮ داد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺸﺖ 150 ﻫﮑﺘﺎري ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪي در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ: ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻢ آﺑﯽ، درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮاي ﮐﺸــﺎورزان اﺳﺘﺎن دارد و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻗﻢ دارﯾﻢ./ اﯾﺴﻨﺎ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.