ﯾﻮوه در ﺟﺪال از ﭘﯿﺶ ﺑﺎﺧﺘﻪ

JameJam - - ورزش -

ﯾﻮوﻧﺘﻮسﺑﺎآﻟﮕﺮيﻃﯽﭼﻬﺎرﻓﺼﻞاﺧﯿﺮ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ داﺷﺖ ﮐﻪرﺳﯿﺪنﺑﻪدوﻓﯿﻨﺎلاروﭘﺎﺑﺨﻮﺑﯽﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﯾﺪاﯾﻦﻣﻄﻠﺐﺑﺎﺷﺪ.ﺗﯿﻢاﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽﺑﻪدﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ را در ﻓﺼﻞ ﺟﺎري ﻧﯿﺰ اداﻣﻪدﻫﺪﮐﻪﻫﻤﭽﻮنﻓﯿﻨﺎلﺳﺎلﮔﺬﺷﺘﻪﺑﻪ ﺻﺨﺮه ﺳــﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم زﯾﺪان و رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ ﺧﻮرد. ﺑﺎزي رﻓﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏﭼﻬﺎرم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻟﯿــﮓﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎندرﺣﺎﻟﯽدرﺧﺎﻧﻪﯾﻮوﻧﺘﻮس ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ ﮐــﻪ ﺗﯿﻢ زﯾﺪان ﺑﺎ درﺧﺸــﺶ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺳــﺘﺎره ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺣﺮﯾﻔﺶ را ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ 3 ﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ. اﯾــﻦﭘﯿﺮوزيﺑﻪﻗﺪريﻗﺎﻃــﻊﺑﻮدﮐﻪرﺋﺎل ﺣﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ دو ﮐﺎرﺗﻪ ﺷــﺪن ﺳﺮﺧﯿﻮ راﻣﻮس و ﻏﯿﺒﺖ او در ﺑﺎزي ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺎﮔﺮدان آﻟﮕﺮي اﻣﺸﺐ در ﺳــﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮ ﺑﺮﻧﺎﺑﺌﻮ در ﺣﺎﻟــﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي رﻓﺘــﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻌﺠﺰه ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.

درﻃــﺮفﻣﻘﺎﺑﻞ،رﺋﺎﻟﯽﻫﺎﺑﻪدﻧﺒﺎلﺛﺒﺖ رﮐﻮردﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮددﯾﮕﺮيازﺧﻮدﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑــﺎ ﺻﻌﻮد ﺗﯿﻢ زﯾــﺪان از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏﭼﻬﺎرم ﻧﻬﺎﯾﯽ،اﯾﻦﻫﺸــﺘﻤﯿﻦﺳــﺎلﻣﺘﻮاﻟﯽاﺳﺖ ﮐــﻪرﺋﺎﻟﯽﻫﺎﺑﻪﻣﺮﺣﻠﻪﻧﯿﻤﻪﻧﻬﺎﯾﯽﻣﯽروﻧﺪ. ﻗﻬﺮﻣــﺎن21دورهﻟﯿــﮓﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎناروﭘﺎﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺑﺎزي اﻣﺸــﺐ 149 ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺎزي اﻣﺸــﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﮐﻮرد 150 ﺑﺎزيﺑﺮﺳــﺪ.ازﺳﻮيدﯾﮕﺮرﺋﺎلﺷﺶﺑﺎزي ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺧﻮد را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻔﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزي ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮد اﻣﺸﺐ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪان ﮐﺎر دﺷﻮاري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳــﺪ. در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﯾﻮوه ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮشﺷﮑﺴــﺖ3ﺑﺮﺻﻔﺮدرﺑﺎزيرﻓﺖ، رﮐﻮردﻫﺎﯾﻰ ﻣﻨﻔﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ. اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ در واﻗﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺧﺖ ﺑﺎﻧﻮي ﭘﯿﺮ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ در ﺑﺎزيﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ. آﺧﺮﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺳــﻨﮕﯿﻦاﯾﻦﺗﯿﻢﺑﻪﻓﺼــﻞ01-9002ﺑﺎز ﻣﯽﮔــﺮددﮐﻪﺑﯿﺎﻧﮑﻮﻧﺮيﻫﺎدرآﺧﺮﯾﻦﺑﺎزي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮوﻫــﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ 4 ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﯾــﺮن ﻣﻮﻧﯿﺦ ﺷﮑﺴــﺖ ﺧﻮردﻧﺪ. آﺧﺮﯾﻦ ﺷﮑﺴــﺖ 3 ﺑﺮ ﺻﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ و در ﻓﺼﻞ 2002-2003 ﺑﻮد.ازﺳــﻮيدﯾﮕﺮ،ﺗﺎﭘﯿــﺶازﺑﺎزيرﻓﺖ درﻫﻔﺘﻪﮔﺬﺷــﺘﻪ،ﯾﻮوهدر47ﺑﺎزيﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮددرﺧﺎﻧﻪﻓﻘﻂﯾﮏﺑﺎرﺷﮑﺴــﺖﺧﻮردهو رﮐﻮرد46ﭘﯿﺮوزيودهﺗﺴــﺎويراازﺧﻮدﺑﺮ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.

ﻃﯽﻫﻔﺘﻪﮔﺬﺷﺘﻪوﺑﻌﺪازﺑﺎزيرﻓﺖ،ﺗﻤﺎم اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارشﻫــﺎ در ﻣﻮرد رﺋﺎل ﺑﻪ ﮐﺮﯾﺲ روﻧﺎﻟﺪو ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد. روﻧﺎﻟﺪو ﺑﺎ زدن دو ﮔﻞ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده در ﺑﺎزي رﻓﺖ ﺗﻌﺪاد ﮔﻞﻫﺎﯾﺶ در اﯾﻦﻓﺼﻞراﺑﻪﻋﺪد41رﺳﺎﻧﺪوﺗﻨﻬﺎﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزيﻫﺎي اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﮔﻠﺰﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ. رﮐﻮرد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻠﺰن ﯾــﮏ ﻓﺼﻞ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧــﺎن ﻧﯿﺰ در دﺳــﺖ ﺧﻮد روﻧﺎﻟﺪو اﺳــﺖ ﮐﻪ در دو ﻓﺼﻞ 2013-14 و 2015-16 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 17 و 16 ﮔﻞ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ. روﻧﺎﻟﺪو ﺑﺎ ﺑﺎزي اﻣﺸﺐ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزيﻫﺎﯾﺶ را در ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘﺎ ﺑﻪ051ﻣﯽرﺳــﺎﻧﺪ.اﯾﮑﺮﮐﺎﺳﯿﺎسﺑﺎ761و ژاويﻫﺮﻧﺎﻧــﺪزﺑﺎ151ﺑﺎزيﺗﻨﻬﺎﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﺘﺎره ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ در ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎنﺑﺎزيﮐﺮدهاﻧﺪ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.