ﻟﯿﭙﯽ: آﻟﮕﺮي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ ﯾﻮوﻧﺘﻮس ﺷﻮد

JameJam - - ورزش -

ﻣﺎﺳــﯿﻤﯿﻠﯿﺎﻧﻮ آﻟﮕﺮي، ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﻀــﻮر ﺧــﻮد را در ﯾﻮوﻧﺘﻮس ﭘﺸﺖﺳــﺮ ﻣﯽﮔﺬارد. او در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ را دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﻓﯿﻨﺎل ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﭘﯽ در ﺳﺮي A اﺳﺖ. ﻣﺎرﭼﻠﻮ ﻟﯿﭙﯽ، ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺳــﺎﺑﻖ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﺳــﺘﺎﯾﺶ از آﻟﮕﺮي ﭘﺮداﺧﺖ و او را ﺑﺎ ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد. او ﮔﻔﺖ: ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴــﺘﻢ ﮐﻪ آﻟﮕﺮي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﻮوﻧﺘــﻮس ﺑﺮاي ﻣﺪتﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺗﯿــﻢ را در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﮕﻪ دارد. ﻣﻦ ﺑــﻪ ﻣﺎﻧﺪن آﻟﮕﺮي در ﯾﻮوﻧﺘﻮس ﻋﻼﻗﻪ دارم. او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ ﯾﻮوﻧﺘﻮس ﺑﺎﺷﺪ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.