ﺗﻮرس اﺗﻠﺘﯿﮑﻮﻣﺎدرﯾﺪ را ﺗﺮك ﻣﯽﮐﻨﺪ

JameJam - - ورزش -

اﻇﻬﺎرات ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو ﺗﻮرس ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﻀﻮر داﺷــﺖ ﻫﻤﻪ را ﺷــﮕﻔﺖزده ﮐﺮد. ﻣﻬﺎﺟﻢ اﺗﻠﺘﯿﮑﻮﻣﺎدرﯾﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ از ﺗﯿﻢ اﺳــﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد. او ﮔﻔﺖ: ﻫﻮاداران در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎرﻫﺎ از ﻣﻦ درﺑﺎره آﯾﻨﺪهام ﻣﯽﭘﺮﺳــﻨﺪ.ﯾﮏﻣﺎهوﭼﻨﺪروزازﺣﻀﻮرﻣﻦدر اﺗﻠﺘﯿﮑﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳــﺖ. ﻫﺮﮔﺰ از آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰي ﻧﺨﻮاﺳــﺘﻢ. در ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺎ را ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎي ﺧﻮب ﺷــﺮوع و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺳــﻌﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﻟــﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ و ﻫﻮاداران ﺗﯿﻢ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐــﺮد. اﻣﯿﺪوارم در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﯾﮏ ﺟﺎم را ﺑﺎﻻي ﺳﺮ ﺑﺒﺮﯾﻢ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.