کیمیای حامد بهداد خاک شد

Jeem - - الصفحة الأولى -

آنچ �ه از تصوی �ر حام �د به �داد در بس �ته بندی فیل �م «کیمی �ا و خ �اک » میبینیم مخاطب به یاد فیلم مارمولک میاندازد، حتی برای آنکه مخاطبانی که چنین برداش �تی نداش �تند متوجه این موضوع ش �وند روی بسته بندی خیلی درست درج شده: «وقتی مجبور میشوی لباست را عوض کنی! » البته کیمیا و خاک همانط �ور که قبلاً هم گفتی �م اث �ر با ارزش �ی اس �ت منتهی مخاطب ن �ه تنها با دی �دن این طرح، بلک �ه با خواندن خلاصه فیلم پش �ت بس �ته بندی هم متوجه نخواهد شد که ای �ن فیلم درباره روزهای پایانی رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.