دخترانِ مازیار فلاحی

Jeem - - الصفحة الأولى -

یک �ی از تلختری �ن و گزندهترین آثار س �ینمای کش �ور در چند س �ال اخیر «دختران » اثر قاس �م جعفری اس �ت، اث �ری که در آن یکی از 3 ش �خصیت اصلی خودکش �ی میکند، یکی دیوانه میش �ود و آنیک �ی ه �م تبه �کاری بدبخت! اما در کاور فیلم شما 3 دختر خوش �حال میبینید که کن �ار تصویر آنها بزرگ نوش �ته: با حضور مازیار فلاح �ی! البته منظ �ور از حضور چند ثانی �ه حضور این خواننده محبوب در یک کافیشاپی اس �ت، تصویر مازیار فلاحی در یکی از کنسرتهایش هم که روی کاور فیلم خودنمایی میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.