هیچی که هیچ ربطی ندارد!

Jeem - - الصفحة الأولى -

ش �اید معروفتری �ن مثال ب �رای این اتفاق کاور فیل �م «هیچ » اثر عبدالرضا کاهان �ی باش �د، کاوری ک �ه طرحش صدای خ �ود کاهانی را هم درآورد و او گفت دوست ندارد تا فیلمش با این ظاهر در بازار است خودش در انظار عمومی ظاهر شود. ماجرا از این قرار بود که ب �رای ارائه فیلم تلخ و خاص کاهانی در شبکه نمایش طرحی آماده شده بود که به سبک کمدی آبگوشتی، مهدی هاشمی را روی یک هندوانه و زیر باران پول نشان میداد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.