تلویزیون

Jeem - - الصفحة الأولى -

چگون � ه؟ اول ب �ا ی �ک دس �تمال خش �ک، غبارهایش را بگیرید و بعد با پنبه آغش �ته به آب و الکل صفحه تلویزیون را تمیزکنید.

نکته: بهتر است از دستمال حولهای و پرزدار هم استفاده نکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.