لباسها

Jeem - - الصفحة الأولى -

چگونه؟ این طور نمیش �ود که از این طرف هی لباس اضافه کنید و از آن طرف هیچ لباس �ی را بی �رون ندهید. اگر لباس �ی داری �د که حتی نو است ولی دوستش ندارید، مطمئن باشید بعدا هم نمیپوشید، پس بدهید خیریه. بقیه لباسهایتان را هم تابستانه، زمس �تانه کنید و زمستانهها را داخل کاور یا کیسهای جدا بگذارید برای سال آینده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.