رفوگری و ترمیم

Jeem - - الصفحة الأولى -

بس �تگی به نوع پوس �یدگی و پارگی فرشتان دارد. اگ �ر فرش آنقدر زهوار در رفته باش �د که احتمال داش �ته باش �د از زیر مراحل شستوشو سالم بیرون نیاید به ناچار باید اول ترمیم شود. اما اگر فرش سوختگی یا پارگی سطحی داشته باشد، بعد از شست و شو، اصطلاحا رفو میشود...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.