مش � اغل:

Jeem - - الصفحة الأولى -

مهندس صنایعی که گزارشگر شد! دبستان و راهنمایی و دبیرستان را با معدلهای بالا شوت میکند و در رشته مهندسی صنایع دانشگاه شریف قبول میشود. به ترم 6 دانشگاه که میرسد با حضور در بخش خارجی روزنامه ابرار ورزشی فعالیتهای رسانهای خود را کلید میزند. تحصیلات دانشگاهیاش را با معدل الف به پایان میرساند و در همین دانشگاه مشغول به تدریس زبان خارجه به عنوان استاد میشود. در همان روزها با قبولی در آزمون گزارشگری صدا و سیما، از روزنامهنگاری فاصله میگیرد و با گزارشهای مهیج خود در جامجهانی 98 خودش را به همه نشان میدهد و از آن به بعد پای ثابت بازیهای زنده و مهم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.