مگر میشود پالخت فوتبال بازی نکرد و فوتبالیست حرفهای شد!

Jeem - - الصفحة الأولى -

بازی کنم.

از خداحافظی مهدی رحمتی چهقدر خوشحال شدید!؟

هیچی، دوست دارم با رقابت جواب بگیرم، نه با حذف رقیبم! اینکه راه با مصدومیت، محرومیت، قهر و آشتی یا دعوا برایم باز شود را به هیچ وجه نمیپسندم.

هفتههای اول حضورتان در پرسپولیس به خصوص 3 هفته ابتدایی فصل، اشتباهات بزرگی انجام میدادید، به نظرتان دلیل آن اشتباهات چه بود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.