بالاخره کاشتیم...

Jeem - - الصفحة الأولى -

آن دسته از مخاطبانی که جیم را از ابتدا به انتها میخوانند حتما تا حالا متوجه شدهاند که ما یعنی 4 نفر از جیم نویسان )به نمایندگی از کل جیم نویسان( به همراه یک جیم خوان )به نمایندگی از کل جیم خوانان( به مناسبت روز درختکاری یک نهال کوچک و بیمیوه 40 هزار تومانی را در حیاط جیم کاشتیم )یادمان باشد با توجه به این قیمت گزاف حتما برایش یک دزدگیر هم نصب کنیم!( اما آن دسته از جیم خوانانی که جیم را از انتها به ابتدا میخوانند و هنوز به صفحات 4 و 5 نرسیدهاند، زودتر خودشان را به این صفحات برسانند تا بدانند ما چه کردهایم! البته ابتدا میخواستیم مراسم درخت کاری را در یک فضای سبز عمومی به همراه همه جیم نویسان و جمع زیادی از جیم خوانان برگزار کنیم. ولی برای این کار باید با سازمان متولی این کار هماهنگ میکردیم اما هر چقدر برای مسئول روابط عمومیاش توضیح دادیم، بنده خدا که انگار در فضای سبز باغ نبود پاسخ میداد: «در حال حاضر سازمان پولی برای تبلیغات ندارد! » ما که نتوانستیم او را متوجه کنیم، ولی شما اگر او را دیدید بگویید که منظور از کاشت درخت تبلیغ هوای پاکیزه است، نه تبلیغ ما و نه تبلیغ شما، اصلا چه ربطی دارد به تبلیغ شما؟!!!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.