«زنان سرزمین من»

Jeem - - الصفحة الأولى -

دختر؛ آدم باشد یا نباشد؟ خیلی دوست نبودیم با هم، در حد همان چند سال آخر دانشگاه. دو سالی از من بزرگ تر بود و هم دانشکدهای. هم خیلی خوشگل بود و هم خیلی مهربان. شاید تنها عیبی که داشت و باعث میشد خیلی خواستگار نداشته باشد این بود که خانهشان پایین پایینهای شهر بود و پدرش کارگر. بلافاصله بعد از کارشناسی، ارشد قبول شد و بعد هم بلافاصله دکترا. خیلی وقت بود ازش خبر نداشتم و فقط گه گداری دورا دور احوال پرسش بودم تا اینکه دیروز شنیدم هنوز که ازدواج نکرده که هیچ، تازگیها یک مشکل جسمیشدید پیدا کرده که چون ازدواج نکرده درمانش هم بسیار سخت و تقریبا غیرممکن است. حالا آن شغل پدر و محل زندگی که هیچ، بیماری اش هم مزید بر علت. و مزید بر علت تر آنکه این بیماری و فشارهای عصبی و فکر و خیالها باعث شده چاق هم بشود. وقتی همه اینها را کنار هم میگذاری فقط باید یک دختر باشی تا بتوانی بفهمی الان آن دختر در چه حس و حالی ست. حالا هرچقدر هم که دکترا داشته باشد و در بهترین دانشگاهها درس خوانده باشد و مهربان و سلیم النفس باشد و مومن باشد و آدم باشد و آدم باشد و آدم باشد و.... چه مهم است برای این جامعه ظاهربین که دختر، آدم باشد یا نباشد. فقط همین که... فقط دعا میکنم برایش که آدمتر از خودش عاشقش شود و بایستد در مقابل این فشارهای ظاهری و...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.