«لینک زن»

Jeem - - الصفحة الأولى -

سختی اوایل نوجوانی/ فکر کنم آخرین بار 13 سالگیام بود که یک جعبه مدادرنگی24 تایی داشتم. وقتی که یکی از هم کلاسیهایم ازم خواست توی یک مسابقه نقاشی شرکت کنم. نقاشیام دختری بود که کلی بادکنک به دست گرفته و از منظومه شمسی دارد خارج میشود! هیچ یادم نمیرود که دلیل علمی این نقاشی شده بود عذاب وجدان شبهایم! هی فکر میکردم اگر نقاشیام برنده شود و یکی برگردد بگوید این خیلی خندهدار است! چه باید جواب دهم. فکر میکردم دیگر بزرگ شدهام. دیگر نباید مثل دبستان نقاشیهای رنگی بکشم. باید پشت تمام کارهایم یک دلیل یا یک نشانهای از تفاوت با دبستان باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.