آنچه برای شما پختهایم!

Jeem - - الصفحة الأولى -

اگر خدا بخواهد و لنگر کشتی به کابل اینترنت مملکت گیر نکند و فاتحهاش را نخواند، قرار است در ایام نوروز هم دست از سر شما برنداریم! البته امسال برخلاف سالهای قبل از طریق دنیای مجازی مهمان خانههای شما خواهیم بود. برای اینکه بدانید چه آش شلمشوربایی برای شما پختهایم این مطلب را بخوانید: 2 هر روز با یک نماد اگر به نمادهای نوروزی که همزمان با رسیدن بهار در گوشه و کنار شهر مشهد نصب میشود علاقه داری �د، میتوانید هر روز با یکی از این نمادها آشنا شوید. گزارش تصویری از مراحل س �اخت، آمادهس �ازی و نصب این نمادها به همراه اطلاعات ir بخوانید. 3 خاطراتی از دید و بازدیدهای عیدانه در تولی �د ای �ن مطال �ب ب �ه کمک ش �ما هم نیازمندیم، همین حالا دس �ت به کار ش �وید و اگر خاطراتی خواندنی را از نوروزهای گذشته داری �د برای ما بفرس �تید تا با ن �ام خودتان در س �ایت جیم منتش �ر ش �ود. البت �ه از آنجا که همکاران سایت جیم شب و روز و عید و غیر از عید نمیشناس �ند، شما باید خاطرات زیبای نوروز 92 را نیز در ایام تعطیلات برای س �ایت جیم بفرس �تید. برای ای �ن کار همین امروز در س �ایت جیم عضو ش �وید. حتی اگر به س �فر میروید م �ا را از تماش �ای عکسهای زیبای

�ی از آنان را هر روز در

jeem. خودتان محروم نکنید! 4 مشاغل خاص و نوروز در نوروز 92 کسانی را که ایام عید کنار خانواده خود نیس �تند فراموش نکردهایم. گزارشهای خواندنی از صاحبان برخی مشاغل که به سبب حساس �ی تهای کاری مجبورند ایام نوروز نیز س �ر کار خود حاضر باش �ند، از دیگر مطالب س �رویس گزارش در

irjeem. اس �ت. البته در این بین مشاغلی که فقط در نوروز پا میگیرند را هم از قلم نینداختهایم. اگر میخواهید با این مشاغل آشنا شوید با ما همراه باشید. 5 مسابقه خانوادگی-تفریحی با جوایز نفیس اگر از بیرون رفتنهای بیهوده خسته شدهاید و اگر هنوز برای تک تک س �اعت های نوروزتان برنامهری �زی نکردهای �د؛ جیم برای ش �ما یک مس �ابقه خانوادگی-تفریح �ی آم �اده ک �رده اس �ت! قضیه از این قرار اس �ت که ما از شما میخواهیم به بعضی از نقاط گردش �گری شهر مش �هد که شاید تا حالا کمتر رفته باشید سری بزنی �د و برای ما یک یا چن �د حرف از محلی در آن مکان خاص که به ش �ما خواهیم گفت، پیدا کنید تا در نهایت پس از بازدید چند مکان م �ورد نظر به اس �م رمز جیم دس �ت بیابید. به ش �رکت کنندگانی که به درستی رمز را برای ما بفرس �تند بر طبق قرعه جوایز نفیسی خواهیم داد. پس منتظر بمانید تا در اولین روز بهار 92، اولی �ن محل )درواقع نش �انی اولین حرف رمز مسابقه( در سایت جیم اعلام شود...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.