بزرگترین انتقاد مردم، ماندگار نبودن ﻧﻤادهای نوروزی بود

مدیر هﻨﺮی شهرداری مشهد در گفت و گو با جیم:

Jeem - - الصفحة الأولى -

هادی مظفری، مدیر هنری شهرداری مشهد مقام مسئولی است که ایده برگزاری این جشنواره را در مدت این 6 سال پیگیری کرده است. وقتی از او میپرسیم، بزرگترین انتقاد مردمی که ب �ه روند اج �رای این طرح وارد ش �ده چه بوده اس �ت میگوید: مهمترین انتقاد مردم این بود که میخواهند بعضی نمادهایی ک �ه نوروز آنها را متحول میکند، باقی بماند. وی ادامه میدهد: براین اساس امسال 50 درصد تولیدات هنری، جنب �ه ماندگاری دارند. یعنی از مجم �وع 300 پروژه هنری که برای نوروز 92 به اجرا در میآید، 120 اثر با دو بازه ماندگاری 3 و 10 سال تعریف شده است. به گفته او امسال مشهدیها میتوانند منتظر آثاری با موضوعات امام رضا)ع(، فصل بهار وآیینهای نوروزی باش �ند. البته در بخش ویژه به مناس �بت شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(؛ فراخوانی برای آثاری با محوریت «مادر » هم ارائه شده است. ب �ه گفته او بخ �ش ویژه دیگر این جش �نواره به آثاری اختصاص دارد که کودکان مخاطب آنها هستند تا از شادی آنها شهر هم به لبخند بنشیند. * فقط 20 درصد نمادها از بین رفتهاند! از این مقام مس �ئول سرنوش �ت آثار سال گذشته را جویا میش �ویم که تاکید میکند: تنها 20درصد آثاری را که در س �ا لهای گذشته تولید شدهاند را حذف کردیم و 80 درصد مابقی به بوس �تا نهای سطح شهر مشهد، مراکز آموزش عالی، اردوگاههای دانشآم �وزی و شهرس �تا نهای کوچک و بزرگ استانهای خراس �ان رضوی، شمالی و سیستان و بلوچستان و حتی استان البرز انتقال دادیم، تا دایره هنر گستردهتر شود. او این خبر را هم میدهد که بوستان خورشید، در آینده به پارک تخصصی آثار حجمی هنرمندان مشهد تبدیل خواهد شد. * نوروز 92 مردم را حسابی غافلگیر میکنیم مدیر هنری ش �هرداری مشهد، جالبترین اتفاق را در مدت 6 س �ال اجرای ای �ن طرح، حمایت مردم از آثار هنری میداند : «این که میزان تخریب این آثار حجمی کمتر از یک درصد بوده اس �ت، حکایت از رش �د سواد و آگاهی بصری مردم در این سالها دارد. » از مظفری سرنوش �ت ماهیهای معل �ق را جویا میش �ویم که میگوید: این اثر حجمی به واسطه اجرای پروژههای شهری، با پوششی پوشانده شده و بعد از پایان کار، حتما دوباره رونمایی میشود. مظفری از غافلگیریهای جالبی در نوروز92 برای م �ردم خبر میدهد و با اصرار ما حاضر میش �ود چندتایش �ان را توضیح دهد: «تا بهای آبش �اری و بزرگترین مجس �مه ش �هری مشهد که علمها و کتلهای عزاداری امام حس �ین) ع( هس �تند، جزو آثار شاخص نوروز 92 خواهند بود. »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.