جرس فریاد میدارد كه بربندیدمحم لها!

برنامهریزی برای یک سفر همیشگی

Jeem - - الصفحة الأولى -

ی �ک نفر دارد لباسهای خودش را در چمدان میچیند، مامان دارد فلاس �ک و میوه وخوراکی برمیدارد، بابا رفته خودرو را روبهراه کند و... هر کس مش �غول جور کردن قسمتی از سور و سات مس �افرت است. روزهای آخر اس �فند، چند خط بالا س �ناریوی خیلی از خانههاست. خانوادههایی که به بهانهی نو ش �دن سال و تعطیلی نوروز، هرکدام یک جای دور یا نزدیک را ب �رای رفتن نش �انه گرفتهاند. اما راس �تش را بخواهید، این حال وهواها، آدم را یاد یک س �فر خاص و مهم در زندگیاش میاندازد! س �فری که هیچ جوره نمیشود پیچاندش، کمی تا قس �متی مرموز است، همه باید تنهایی بار و بندیلش را ببندیم و از همه مهمتر ترس �ناک اس �ت! آنقدر که هیچوقت حاضر نمیشویم برای چند دقیقه به آماده شدن برای آن فکر کنیم! قب �ل از رفتن به مس �افرت عی �د به چه چیزهای �ی فکر میکنید؟ همین الان یک قلم و کاغذ بردارید و به طولانیترین، تنهاترین و جاودانهترین مس �افرت زندگیتان فکر کنید، که اگر قرار باشد به جای سفر عید، بروید سفر آخرت... مرگ که پیر و جوان ندارد. همین الان شاید نوشته من، آخرین چیزی باش �د که دارید میخوانید. پس یک خ �ودکار بردارید و وصیتنامه بنویسید! تمام بدهکاریهایتان به خودتان، دیگران و خدا را فهرست کنید، حرفهای نگفتهتان را بزنید، احساستان را برای رفتن بنویسید، خواستههایتان و... از فرصت دید و بازدیدهای نوروزی استفاده کنید و دل هر کسی را که یک روز رنجاندهاید به دست بیاورید. امانتیهای دوست و آش �نا را به آنها برگردانید، یک جورهایی بارتان را سبک کنید. این سبکباری خیلی به دردتان میخورد. ه �ر چیزی که فکر میکنید لازمتان ش �ود، برداری �د و هر چیز به دردنخوری را بیندازید کنار. گوشی تلفن همراه، ساعت، لباسهای آنچنان �ی، لپتاپ، رفیق، نم �ره، مدرک... اینه �ا خیلی لازمتان نمیش �ود. ببینید چه چیزی بیش �تر از همه در آن تنهایی کارتان را راه میاندازد! اینها پیشنهادهای ما برای محتویات کولهتان است: - دل راضیِ مامان و بابا: در این سفر تنها و تاریک، وحشتتان را کم میکند و یک عالمه نور جلوی پایتان میریزد! - یک صدقه: که بعد از رفتنِ ش �ما هم س �ر جایش باش �د، مثل نوش �تن یک مطلب درس �ت و حس �ابی در وبلاگ ی �ا زدن یک ح �رف، که دل خیلیها را صفا داده اس �ت، ت �ا زمانی که در یاد آدمها بماند، به شما در این سفر وجد میدهد! - یک درخت: بله! به همین س �ادگی! ی �ک درخت بکارید و تا وقتی که جماعتی با آن حال کنند، فازش به شما هم میرسد! - به فکر گرسنهها باشید! غذاهای آن طرف با این کارها، دست و پا میشود دیگر! - درس بخوانید! البته نه برای معدل و مدرک و درآوردن چشم و چال دیگر... بروید دنبال علم واقعی! بعد هر قدمی که برمیدارید یک شهر را در بهشت صاحب میشوید! - ه �وای ف �ک و فامیلتان را داش �ته باش �ید! ه �م عمرتان را طولانیتر میکند، هم وقتی که وقت س �فر رسید ، شرمنده، کلی راحتتر میمیرید و پا به زندگی جدید میگذارید! - دمِ همس �ایه ها را ببینید! بی چون و چرا، آن طرف کارتان راه میافتد. در جریان هم باش �ید، تا چهل خانه آن طرفتر همسایه حساب میشوند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.