خواستگاران زیاد انتخاب سخت!

Jeem - - الصفحة الأولى -

خواس �تگاری سختی است. کمتر پیش میآید که ش �رایط دو طرف بر وفق مراد باشد. عدهای فقط به خاطر علاقه جلو میروند اما عدهای پول هم برایش �ان مهم اس �ت. کلاسِ کاری هم مهم است دیگر. اینکه خودشان را با چه عنوانی معرفی کنند. ما دست به سرچ زدیم و به دنبال این بودیم که در دغدغه مهم جوانان یعنی تحصیل و انتخاب رشته چه میگذرد. دخترها یا پسرها؟! کدام یک، کجا هستند؟! حتما قاعده روانشناسی 8020- را شنیدهاید. این جا هم ماجرا همین است.80 درصد جمعیت داوطلبان دنبال 20 درصد رشتهها هستند. درصدر این 20درصد هم رشتههای مهندسی همچون برق،

کامپیوتر، عمران و رشتههای حقوق و روانشناسی قرار دارد.

100 نفر اول کنکورسال گذشته چه دانشگاههایی را انتخاب کردند؟ علوم ریاضی دانشگاه شریف دیگر دانشگاهها

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.