دی

Jeem - - الصفحة الأولى -

یادش به خیر یک زمانی شب میشد، ملت میخوابیدند... والا! ای �ن جاب �ه جایی ش �ب و روز س �حرخیزی را خیلی از نسل ما گرفته...

شهادت امام رضا)ع(: آقا قرار ش �اه و گدا یادتان که هس �ت؟ مش �هد، ح �رم، ورودی ب� اب الجوادتان؟

عش �قِ مادرب �زرگ و پدربزرگها این اس �ت که یک روز نوههایشان بروند خانهشان، همی �ن ج �وری، ب �رای حال و احوال کردن...

چشم آبی تر از آیینه گرفتارم ک �رد/ بس کنید!ای نهمه دل دور و برم نگذارید...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.