بهمن

Jeem - - الصفحة الأولى -

هنوز درسه �ای ترم جدید ش �روع نش �ده، ی �ک ک �م ب �ه کارهای عقب افتادهتان برسید... کتابهای نخوانده، اتاق شلوغ...

ده �ه فجر: ما زنده به آنیم که آرام نگیریم...

هیچ چیز به اندازه یک کادوی دوست داش �تنیِ غیرمنتظره، به آدم ف �از نمیدهد! هر چقدر هم کوچک... ب �ه خواهر و برادرت هدیه بده!

عاش �ق ش �و ارنه روزی، کار جهان سرآید...والا...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.