224 5700 تومان رقعی

Jeem - - الصفحة الأولى -

نه لب گشایدم از گل، نه دل کشد به نبید چه بینشاط بهاری که بی رخ تو رسید! نشان داغ دل ماست، لالهای که شکفت به سوگواری زلف تو این بنفشه دمید بیا که خاک رهت لالهزار خواهد شد ز بس که خون دل از چشم انتظار چکید به یاد زلف نگون سار شاهدان چمن ببین در آینه جویبار گریه بید به دور ما که همه خون دل به ساغرهاست ز چشم ساقی غمگین که بوسه خواهد چید؟ چه جای من؟ که درین روزگار بیفریاد ز دست جور تو ناهید بر فلک نالید از این چراغ توام چشم روشنایی نیست که کس ز آتش بیداد غیر دود ندید گذشت عمر و به دل عشوه میخریم هنوز که هست در پی شام سیاه صبح سپید کِه راست سایه درین فتنهها امید امان؟ شد آن زمان که دلی بود در امان امید صفای آینه خواجه بین کزین دم سرد نشد مکدر و بر آه عاشقان بخشید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.