بـده امقر ـنلیاهو ـیور اسالی!

Jeem - - الصفحة الأولى -

باور بفرمایید کلی به مغز نداشتهمان فشار آور ای تا د ای ه آخ سوژهای را برای آخرین شماره صفحات ورزش و تفریح جیم در سال 91 انتخاب کنیم که به جانتان بنشیند. با خودمان گفتیم بیاییم برایتان ژانگولربازی در آوریم تا بلکم شب عیدی و در این وضعیت نابه سامان گرانیها کمی لبخند به لبتان بنشیند اما باز دیدیم زشت است، خوبیت ندارد! گفتیم از ورزش کشورمان در

سالی که گذشت برایتان بگوییم، دیدیم ای بابا اینکه از آن سوژههای نخنما شدهای است که در دکان هر عطاری پیدا میشود. این شد که مغوز محترم جیمی

به این نتیجه رسید که در این واپسین لحظات )تیک تاک... تیک تاک... تیک تاک...( سال 91 هجری خورشیدی برایتان از پیشبینی های بروبچههای سرویس

ورزش و تفریح از اتفاقات و وضعیت ورزش کشورمان در سال 92 بگوییم. آنچه در ادامه نوش جانتان میکنید، پیشگوییهای نوسترآداموسی اهالی سرویس

ورزش و تفریح جیم است. گوارای وجود...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.