پاندا »تکواندوکار « یا »کون گفوکار« !؟

Jeem - - الصفحة الأولى - جام جهانی تکواند را پیشبینی میکند

اگر آقا پسر تشریف دارید، حتما به محض بردن نام ورزش تکواندو، هوش و حواستان میرود س �مت داداش گلمان «بروس لی » و جانشین به حقش «جکی چان » و آن پاندای خنگ و ملوس که نامش را «فو » نهاده بودند! اگر هم دختر خانم تش �ریف داشته باش �د، یاد تکنیکها و فنونی از قبیل «کش �یدن مو »، «پرتاب لنگ کفش به سوژه س �اکن و متحرک »، «گاز گرفتن از بازوی رقیب » و تکنی �ک منحصر به فرد و کارآمد «ناخن جِله !» میافتی �د که یحتمل دیش �ب یا پریش �ب روی صغری خانم اجرا کرده بودید و حس �ابی دلتان خنک ش �ده بود! اما باید خدمتتان عرض کنم ک �ه بچههای س �رویس ورزش و تفری �ح از آن خانوادهها نیس �تند! یعنی ما اص �لا این جائیم تا بگویی �م جام جهانی تکواندو س �ال آینده، س �ر کل �ه اش در تقوی �م پیدا ش �ده و از «بروس �لی » خدابیامرز پنهان نیس �ت، از ش �ما چ �ه پنهان که جاس �وس ما خبر آورده چ �ون جکیچان رفته نیویورک س �ر فیلمب �رداری جدیدترین فیلمش، تیم چین الان همینطور بیصاحب رها ش �ده و اعضای تیم ش �ب ها در هتلی که اردو زدهاند، تا صبح فیفا 2013 میزنند و قلیان دست به دست میکنن �د! ام �ا از این طرف اوض �اع تیم ما توپ توپ است؛ خبرهای رسیده حاکی است هر روز به بچهها جای ش �ما خالی شیش �لیک و ماهیچه میدهند و پول قراردادش �ان را پیش پیش بهطور نقدی واریز کردهاند به علاوه نفری2 کیلو پس �ته! پس اینطورها ک �ه بویش میآی �د، رفتیم برای دومین قهرمانی این س �ال ها! راس �تی پاندا «فو » تکواندوکار بود یا کونگفو کار؟؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.