جدولی در حد دویمیدانی!

Jeem - - الصفحة الأولى - صعود ایران به جام جهانی را پیشبینی میکند

ای �ن تیمملی فوتبال کش �ور ما هم ب �رای خودش اعجوبهای است. گروهی که اساسا دوست دارد کار صعودش را، در هر تورنمنتی به دقیقه 90 یا همان بازی آخر برس �اند. برای اینکه از صعود یا حدف تیمملی فوتبال کش �ورمان مطمئن شوید باید 2 ماه و 28 روز از ش �روع سال 92 صبر کنید تا روزهای تقویم به 28 خرداد برس �د. روزی که تیمملی ایران باید در س �ئول مقابل کرهجنوبی ق �رار بگیرد. در حال حاضر تیمملی کش �ورمان ب �ا 7 امتیاز در رده س �وم این گروه 5 گروهی قرار دارد و اما پیشبینی جیم از نتایج تیمملی فوتبال کشورمان در مقدماتی جامجهانی 2014: ایران در خرداد ماه سال آینده با 3 بازی در مقابل تیمهای قطر در دوحه که خیلی تابلو است که چند ده بر هیچ میبرد)!(، بازی سخت در مقابل لبنان در ته �ران که احتمالا مانند بازی رفت میبازد)!( و ب �ازی آخر در مقاب �ل کرهجنوبی در سئول که آن بازی را هم حتما با یک پیروزی پرگل پشت س �ر خواهیم گذاشت! چی ش �د!؟ باورتان نمیش �ود که به این راحتی صع �ود کردیم! ما هم باورمان نمیشود ولی مسئولان ورزشی ما که اشتباه نمیکنند، خودشان گفتند: «برای صعود کار سختی پیشرو نداریم.. .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.