برید کنار، ما اومدیم...

Jeem - - الصفحة الأولى - والیبالی والیبالی پیشبینی میکند

بعد از کلی خوشحالی و در پوست خود نگنجیدن و جام �ه دریدن از ذوق بس �یار، بالاخره 11 خرداد ماه لیگ جهانی والیبال از راه رسید و دوباره مجبور ب �ه خرید تخم �ه ژاپنی و زدن قید درس و مش �ق میش �ویم. در مرحله اول لیگ آرزوها با کشورهای روس �یه، کوبا، ایتالیا، صربس �تان و آلمان هم گروه هس �تیم و از این بابت هیچ غصهای هم نداریم! در اولین دیدار که میهمان روس �یه هستیم برای دست گرمی وارد میدان ش �ده و س �ه سوته کارشان تمام اس �ت. به خاطر انتخابات ریاس �ت جمهوری نیز میزبان �ی آلمان به تیر ماه افت �اد و بعد از امتحانات ب �ا خیال راحت کلی حال �ش را میبریم چون تیم های آلمان و صربستان به ایران میآیند، بعد از این نوبت انتقام از ایتالیا میرسد و آن موقع است که ما میدانیم و آن ایتالیاییهایی مغرور و دماغ بالا! البته باحالی و کار درس �تی و نمره بیس �ت بودن پسران والیبال ایران پیشبینی ندارد دیگر...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.