«تلخ و شیرین»

Jeem - - الصفحة الأولى -

رابطهها/ فهمیدهام.. رابطهها؛ قابلیت فنادهندگی بالای �ی دارند؛ اگر به آخر رابط �ه فکر کنی، کل رابطه ب �ه فنا میرود... اگر به آخرش فکر نکنی، خودت به فنا میروی...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.