هر روز آنلاینتر از دیروز

Jeem - - الصفحة الأولى -

این آخرین ش �ماره جیم در سال 91 است. سالی که برای جیم هم �راه با رویشه �ای زیادی بود. نوروز امس �ال بر خلاف همه س �ال های دیگر ارتباط ما و ش �ما قطع نیست و س �ایت با تمام ت �وان برای نوروز ش �ما برنامه دارد. هر سرویس �ی برنامه مفصلی برای شما چیده است و همکاران عزیز س �ایت نی �ز برنامهه �ای خوبی برای ن �وروز دارند. امیدواریم در ایام تعطیلات عید، س �ایت جیم بتواند همراه خوبی برای شما باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.