«باروون »

Jeem - - الصفحة الأولى -

حرفهای ارس �الی/ ش �ده ی �ک وقتهایی به زبانت نمیآید که رودررو به کسی بگویی عزیزم. یا قربونت برم. یا فدات بش �م... اما در پیامک و ایمیلها تا دلت بخواهد از این کلمات میآوری، خجال �ت نمیکش �ی. با کلم �ات راحتتری که بنویسیش �ان نه اینکه ادایش �ان کنی. یا بعضی حرفها را فقط میش �ود در همین قالب پیامک و نامههای الکترونیکی گفت و نوشت. به حرف نمیآیند. مجالش برای آدمه �ا پیش نمیآید که اینها را بگویند به هم. باید بنویس �ند. باید برای هم کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.