پولهای جیبمان را چه کنیم؟

Jeem - - الصفحة الأولى -

خیالتان راحت! این فقط مش �کل شما نیست. کلا آدمی �زاد، وقتی پول دس �تش میآید خوره خرج کردن هم میافتد به جانش. از طرف دیگر هم، وقتی پول خیلی دمِ دست باشد، کمکم آب میرود و کاملا ناغافل خرج میشود! عقل سلیم اینجور مواقع حکم میکند که دس �ترنجِ ماهها و شاید سالها زحمتمان را یک جای مطمئن بگذاری �م که هم به مرور زمان حیف نش �ود و هم سودی عایدمان شود. برای اینکه شما هم سرمایهگذار شوید، اصلا لازم نیست روی گنج نشسته باشید و یک سرمایه هنگفت، در دست و بالتان باشد. خیلی راحت میتوانید با همین ش �ندرغاز پولی که دارید به یک س �رمای هگذارِ درست و حسابی تبدیل شوید!

س �رماي هگذاری يعن �ی چ �ه؟ یعنی همان مقدار پول ناچیزی ک �ه دارید را به یک جای مطمئن بسپارید یا خرج چیزهای مطمئنی کنید تا هم در بلندمدت س �ودی نصیبتان ش �ود و هم پولت �ان از چنگتان در ن �رود! از همه اینها مهمتر و ارزشمندتر، این است که شما با س �رمای هگذاری، در واقع پولی را که گوشه طاقچ �ه اتاقتان خاک میخورده، یا خرج اتینا میش �ده، صرف کار یا پروژهای میکنید که با همی �ن ذره ذره پولهای م �ردم راه میافتد و ناخواسته باعث کلی اجر و ثواب میشوید!

کجا س � رمایهگذاری کنیم؟ سپرده بانکها: این نوع سرمایهگذاری، برای تازه واردها خیلی خوب است. چون با سرمایه کم راه میافتد و ریسک بالایی ندارد. انواع حسابهای بانکی با سودهای متفاوت، گزینههای خوبی هستند که پس اندازتان را به آنها بسپارید. در بعضی این حس �ا بها، مثلا حسابهای مدتدار، تا مدت معینی اجازه ندارید دست به دسترنجتان بزنید ام �ا بعد از این مدت، س �رمایه اولیه به اضافه س �ودی را که از قبل تعیین کرده بودند در اختیارتان قرار میدهند. به بعضی دیگر از این سپردهها وام تعلق میگیرد و... این روزها ب �ه خاطر زیاد ش �دن بانکه �ای خصوصی و موسس �ات مالی مختل �ف و رقابتی که بین اینها برای جذب مش �تری وجود دارد، شما با انواع حس �ا بهای بانکی با میزان سودهای کم و زیاد، روبه رو هس �تید که بر اساس نیاز و سرمایهتان، به راحتی میتوانید یک گزینه را انتخاب کنید!

اوراق مش �اركت: اگ �ر از آن دس �ته مخاطب �انِ عزی �زی بودهاید ک �ه توصیههای این س �تون دنی �ا دیده را ج �دی گرفتهاید و با راه انداختن یک ش �غل درست و حسابی ب �رای خودت �ان، الان صاحب یک س �رمایه نسبتا خوب هس �تید، )منظورمان مثلا حدود 32 میلیون تومان اس �ت(، بای �د خدمتتان عارض ش �ویم که س �رمایه گ �ذاری در این اوراق، یکی از سودآورترین و کمخطرترین سرمایهگذاری ها است. از بین اینها، اوراقی که روزشمار هستند، قابل برداشت روزانهاند. یعنی مث �لا اگر همین فردا خواس �تید بروید خان �ه بخت و ب �ه پولتان نیاز پی �دا کردید، کافی است لب تر کنید تا هم پولتان را پس بگیری �د و هم به اندازه تع �داد روزهایی که س �رمایه تان، کار آنها را راه انداخته اس �ت، حتی یک روز، س �ودش را به جیب بزنید و ایض �ا اجر معنوی بگیری �د و ایضا حالش را

ببرید! چی از این بهتر؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.