بهمنی در آیینه آثارش

Jeem - - الصفحة الأولى -

س �ال 1350 نخستین مجموعه شعرش به نام «باغ لال» و سال 1351 «در بی وزنی» به چاپ رس �ید. پس از آن سال 1352 با ورود به رادیو ایران و رادیو تهران، ترانههای زیبا و ماندگاری را خلق کرد. س �ال 1353 بود که «عامیانه » چاپ ش �د و 2 س �ال بعد کتابی برای کودکان با نام «گیس �و، کلاه و دفتر» و «شعرخوانی )ده شب( گوته» را چاپ کرد. اما سال 1369 کتابی از غزلهای محمدعلی بهمنی منتش �ر شد که با استقبال بسیار گسترده جوانان همراه بود: «گاهی دلم برای خودم تنگ میشود » کتابی که بعد از آن بارها تجدید چاپ شد و نام سرایندهاش را بر سر زبان ها انداخت. بسیاری از شاعران از سبک بهمنی تاثیر پذیرفتند. بهگون های که حتی شاعر بنامی مثل سهیل محمودی در کتاب «فصلی از عاشقانهها »که در برگیرنده نخستین مجموعه کامل غزلهای اوست به این تاثیرپذیری اعتراف میکند:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.