بهمنی و نوگرایی در غزل

Jeem - - الصفحة الأولى -

محمدعلی بهمنی اگر چه نامش با غزل و غزلس �رایی پیوند خورده اس �ت اما در اغلب قالبها چون کلاس �یک، سپید و نیمایی شعر سروده است. او غزل را به عنوان قالبی برای ش �عر نمیپذیرد و بر این باور اس �ت که روح شعر خواس �تار رهایی است و قالب چون قفس �ی غزل را محدود میکند. غزل چون موجودی زنده قابل تغییر اس �ت که با خلاقیت شاعران در زمان میتواند به شکلی نو تبدیل شود. بهمنی، جسارتی ستودنی در نوگرایی در غزل داش �ته است که از آن میان میتوان به دیالوگگویی در غزل و شروع نیماییوار اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.