سری به لیگ دلخواهتان بزنید

Jeem - - الصفحة الأولى -

حالا که اول راه هس �تید و تا رسیدن به سرمنزل مقصود راه زیادی دارید، بد نیس �ت برای شروع ی �ک لیگ معتب �ر فوتبال )مثلا همی �ن لیگ برتر خودمان که از لالیگا اس �پانیا هم معتبرتر اس �ت( را انتخ �اب کنید و از چند و چون آن لیگ مطلع ش �وید و ت �ا میتوانید اطلاعات خام به دس �ت آورید. در این قس �مت از آنجا ک �ه از دو واژه «چند و چون» و «خام » استفاده شد، بر خود لازم میدانی �م توضیحاتی چند در ب �اب این کلمات ب �رای درک بهترت �ان از ماجرا بدهی �م . «چند و چون» یعنی همان اطلاع یافتن از نام بازیکنان و کادر فنی تیمها، ش �ماره پیراهن آنها، ملیتشان و مواردی از این دس �ت. ام �ا «خام » یک چیزی شبیه همان «برو یره تو هنوز خامی» است! یعنی بای �د اطلاعاتی پی �دا کنید که اتفاقا بر حس �ب قض �ا و ق �در روزگار خام باش �د و هنوز به مرز پختگی نرس �یده باش �د! اطلاعاتی از قبیل اینکه روز گذش �ته چه ماجرایی بین ف �لان بازیکن و مرب �ی تیم رقیبش رخ داده اس �ت! این اطلاعات میتواند در هنگام گزارش فوتبال، شما را به یک دایرهالمعارف سخنگو مبدل سازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.