بسه دیگه سرم رفت!

کیمیا خسروی، بهترین گزارشگر دختر جیم است که وقتی فوتبال را برای مادرش گزارش میکند، مادرش میگوید

Jeem - - الصفحة الأولى - مژده رنگیان irjeem. rangian@m.

كيميا دختر 14 س �اله دوستداش �تنی است كه ب �ه دفتر جي �م میآيد تا گزارش �ی داغ و مهيج داشته باشد از ديدار بزرگ ال كلاسيکو. كيميا خس �روی كه به هم �راه مادرش ب �ه جيم آمده آنقدر باهوش اس �ت كه به طرفهالعينی (ش �ما بخوانيد در جيك ثانيه) آماده گزارش میشود. مینش �يند پای سيس �تم و آبیانار یهای ش �هر بارسلون و قوهای سپيد مادريد را مات میكند. كيميا كلاس چندم هستی؟ سوم راهنمایی... ش �اگرد زرنگی يا از اونايی كه همهاش پای تخته هستن و يك پاشون بالا؟ [م یخندد] خب خودم که نباید بگم. [ از مادرش میپرسيم] خانوم خسروی شما بگيد كيميا شاگرد زرنگه؟

بله، اون ت �ازه مقام اول المپیاد ریاضی رو هم به دست آورده.

باريکلا. كيميا گزارشگری فوتبال سختتره يا درس و مشق مدرسه؟

[باخن �ده و ب �دون معطل �ی] خ �ب معلوم گزارشگری فوتبال خیلی سختتره. قبل از اينكه بيای جيم تمرين كرده بودی؟

آره. ت �و خودرو که داش �تم میومدم واس �ه مادرم گزارش کردم... [رو به مادرش] چهطور بود خانوم؟ [مادر کیمیا با خنده] من فقط بهش گفتم بسه دیگه کیمیا سرم رفت! كيميا استقلالی هستی يا پرسپوليسی؟ من و مامان هر دو استقلالی هستیم.

و لابد بين بارسا و رئال... فقط بارسا...

�ه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.