«آقاي كوچك»

Jeem - - الصفحة الأولى -

دختري كه درراه اس �ت/ کفشهایت را پا کن جان بابا، که جای گرمای قدمهایت در زمستان من خالی است. بگذار حرفهای دم گوشی بابا و دخترش را اینبار برملا کنم. خب؟ از چند روز پیش که لباسهایت را دزدکی به اتاقم آوردهام و عکس میگیرم و گاهی هم در آغوش میگیرم ، دلم آرامش �ی دارد که به مثال نمیرسد. نمیدانم تا تو چند ماه و س �ال فاصله است. هرچه باشد آنقدر هس �ت که من بافتن موه �ای دخترانه را یاد بگیرم. تو شگفتانگیزترین اتفاق در سرزمین مردانه من هستی. مردی که هیچ گاه همزیستی با دخترکی را تجربه نکرده اس �ت. با تو دخترداری را ح �ظ میکن �د، چیزی ش �بیه روییدن یک گل کوچک و لطیف در خارآباد یک کاکتوس!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.