معرفی وبلاگ

Jeem - - الصفحة الأولى -

م �ن و نخ �اع / «یک قدم ب �ه خوش �بختی با پای خیال �ی » جمله معرفی ذیل عن �وان وبلاگ «من و نخاع» اس �ت. روزنوشتهای یک دختر جوان که مش �کل نخاعی دارد و به این خاطر به یک صفحه مجازی ارزش میدهد که دانشجوست و پر است از امید و نش �اط. وبلاگنویسی که از آذر 83 وب نویسي ميکند درحالي که دستانش گاهي داغي آب ج �وش را حس نميکند و حتي توان نصف کردن قرصهای �ش را نیز ندارد! بخش «داس �تان زندگي من» فقط داس �تان زندگي یک بیمار نخاعي نیست و خوان �دن ماجراهایش ب �راي زندگي خیلي از ما آدمهایي که بيتفاوت به زندگي و س �لامت خود روزها را به شب ميرسانیم، ضروري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.