بالاخره یک چیز قطعی شد!

Jeem - - الصفحة الأولى -

مدیر عامل ش �رکت بازرگانی دولتی ایران: «قیمت نان به طور قطع گران میشود .»

جوابیه: جای ش �کرش باقی است که بالاخره یک �ی از دولتمردان با قطعی �ت درباره موضوعی صحبت کرد!

رئیس اتحادیه فروش �ندگان طلا و جواهر تهران: در ربع س �که به �ار آزادی بیش از ١50 هزارتومان حباب دیده میشود.

جوابی � ه: ١50 ه �زار تومان ک �ه دیگر حباب نیست، بالون است والا...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.