ا

Jeem - - الصفحة الأولى - عکس: میثم دهقانی irjeem. dehghani@m.

خب راس �تش قبول دارم که باور کردن و کنار آمدن با این قضیه کمی س �خت است! به ویژه در این دوره زمانه که اسمش را گذاشتهاند «عصر ارتباطات و فناوری» و این حرفها! روزهایی که با لپتاب و تلفن همراه و اینترنت و پلیاستیش �ن و هزار فناوری روز دیگر، کوتاهتر از همیش �ه ش �ده است! کوتاهتر از رویاهای کودکیمان! اما در همین دوره زمانه، هنوز هستند جوانهایی که رویاهایش �ان پر اس �ت از تفریحاتی که بازیهای کامپیوتری جایی در آنها ندارد. تفریحاتی که یک نمونه اعلای آن این هفته شده است سوژه صفحه گزارش جیم؛ «کفتربازی ». ولی از روزی که این س �وژه به س �رمان زد، انگار همه کفتربازهای مش �هد آب شدند رفتند توی زمین! تا همین چند روز پیش س �رت را که بالا میکردی، یک کبوتر ناز و مامانی درس �ت نشسته بود بالای سرت روی درخت کاج و با لبخند ملیحی از خجالتت درمیآمد و جلوی در و همسایه آبرویت را میبرد! اما تا داستان ما شروع شد، انگار همه کبوترها غیبشان زده بود! البته ما کم نیاوردیم و سراغ راسته کبوترفروشها را گرفتیم. بعدش هم رد مقر کفتربازها را زدیم و رس �یدیم به پش �ت بام منازلی که وقتی از آن بالا، چشم میدوختی به آسمان، جز کبوتر چیزی نمیدیدی! نتیجه همه این کارهای میدانی هم شد گزارشی که الان پیش روی شماست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.