کفترها هم عاشق میشوند!

Jeem - - الصفحة الأولى -

پشتبا مهای این منطقه، خیلی به هم شبیه هستند! همهشان دیوارهای بلندی دارند و کبوترهای زیادی در آن جا زندگی میکنند! پش �ت بام منزل «علی » 20سال است که میزبان کبوترهای خانگی است. او عاشق همه آنهاست و ساعات زیادی از روزش را با آنها میگذراند. از علی میپرسم که روشهای او ب �رای کهنه کردن کفترها )من ه �م زدم در کار اس �تفاده از لغات تخصصی!( چیست که میگوید: «من 2 تا روش دارم. بعد از تربیت اولیه که بین همه کفتربازها مشترک است و باعث میشود کفتر بام رو بشناسد، من سعی میکنم کفترها رو وقتی گرسنه هستن پر بدم تا هم نتوانند زیاد از بام دور شوند و ه �م اینکه با ریختن دانه بتوان �م آنها را برگردانم روی بام. یک روش دیگر هم این است که کبوتر نر را جفت میدهی تا عاشق هم شوند، و وقتی پرش میدهی، وقتی احساس کردی میخواهد برود روی بام حریف، جفتش را نشان میدهی و کفتر عشقش را میبیند و برمیگردد !»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.