خوابی در میان کبوترها

Jeem - - الصفحة الأولى -

بالطبع نگه �داری ١50- ١00 تا کفت �ر علاوه بر وقت، هزینه بر هم هس �ت. احمدرضا میگوید دانه ١00 عدد کفتر، روزی 5 هزار تومان میشود: «قبلا از گندم اس �تفاده میکردیم. ولی به تازگی که گندم گران ش �ده، از دان �ه ذرت یا ارزن هم اس �تفاده میکنیم. البته اگر آدم زرنگ باشد، کفتر نه تنه �ا برایش خرجی ندارد، ک �ه خیلی هم پر س �ود است. مثلا خودم یک رفیقی دارم که ١0تا از کفترهایش هرکدام ی �ک میلیون تومان قیمت دارد و اگر همین ها را جوجهکش �ی کند، س �ود خوب �ی به جیب میزند .» درب �اره زمانهایی هم که مشغول این کار است از احمد رضا میپرسم: «این کار کلا وقتگیر اس �ت. من ش �ده بعضی روزها ١2 س �اعت این بالا بودم. عش �ق اس �ت دیگ �ر، میآیی بالا و کفترهای �ت را هوا میکنی و حظش را میبری. گاهی هم که شبها پرشان میدهم، همین بالا میخوابم »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.