هدیه حس شدنی است!

Jeem - - الصفحة الأولى -

هدی �ه ش �ما میتواند هم �ه احساس �ات یا همه حرفهایی باش �د که یک فرزند میخواهد برای مادرش ابراز کند. از لحظه تولد تا به امروز. لازم نیس �ت دوران جنینیت �ان را یادت �ان بیاید کافی است پای صحبت مادرتان بنشینید که با چه ذوق و ش �وقی از دوران بارداری و بعد کودکی ش �ما میگوید. تمام لحظاتی که اصلا نه برایش سخت به نظر رسیده و نه فراموش شده است. شما برای مادرتان یک اتف �اق خوب بودهاید اتفاقی که هر وقت فرص �ت تا دربارهت �ان بگوید هنوز حرف نش �نیده و احساس بیان نش �ده دربارهاش وجود دارد. ش �ما ه �م میتوانید با مادرت �ان هم کلام ش �وید، همه حرفهایی که نزدهاید را بگویید و اگر س �خت است بنویسید بگذارید مادرتان شما و احس �اس تان را ح �س کند. بیان احساس �ات، گفتن کلمه دوستت دارم، بوسیدن دست مادر و نشستن پای درد دلهای او، هدیههایی است که هیچ قیمتی ندارد. 1. ی �ک ورق �ه کاغ �ذ مس �تطیلی ش �کل 40 سانتیمتری تهیه کنید. از طرف چپ به فاصله 54/ س �انتی متری. از لبه ب �الا یک تای اریب بزنید. تا را از قسمت چپ بالایی طوری اریب بزنید تا به 5/ 3 سانتیمتر قسمت پایینی برسید. 3. حالا یک سانتیمتر از حاشیه فاصله بگذارید و دوباره تا بزنید. از فاصله دو سانتیمتری تای قبلی یک تا به داخل در قطر طرف پایین بزنید. 2. از قسمت چپ طرفی که بالا آمده، به اندازه 53/ س �انتی متر یک تای دیگر بزنید تا به نقطه مثلثی برسید. 4. هدی �ه را وس �ط کاغ �ذ بگذاری �د و اولین قسمت سمت راس �ت و سپس سمت چپ را تا و چسب بزنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.