دانش �جوی کارشناس �ی ارش �د ادبیات دانشگاه فردوسی

Jeem - - الصفحة الأولى -

نظ �رم کاملا منفی اس �ت. چون پسرها بس �یار بیجنبه هستند و ظرفیت ندارند.

پسر همواره متوقع است که دختر منتش را بکش �د. در مهریه و خریدهای ازدواج هم دچار مشکل میشود و اگر بعد بحثی پیش بیاید پس �ر میگوید: خودت خواستی.

معین.د

مریم.ج

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.