دانشجوی برق دانشکده فنی منتظری

Jeem - - الصفحة الأولى -

ب �ه نظرم کار پس �ندیده و قابل قبولی نیس �ت، چون الان این کار نوعی ناهنجاری محسوب می ش �ود برای دختری که این کار را انجام میدهد، قضیه گران تمام میشود.

بستگی به ظرفیت و ش �خصیت دو طرف دارد. اگر مرد ش �خصیتی داشته باشد که این موضوع را بتواند هضم کند، ممکن است زندگی پایدار باشد ولی وجود یک زندگی متزلزل در آینده به واقعیت نزدیکتر است. پس از گذشت زمان که آتش عشق آنها کمتر ش �د امکان دارد دختر که ش �خصیت لطیفتری دارد ضربه شدید روحی بخورد.

امین.غ دانشجوی معماری خیام

ب �ه نظر من مش �کلی ن �دارد، الان دیگر آدمها اینق �در بزرگ ش �ده اند که بتوانن �د با گفتوگو به یک نتیجه درس �تی برس �ند. الان این مس �ئله «چش �م به دهان مردم ب �ودن » در بین ما کمرنگ شده است. ولی دیگر آن قسمتی را که مربوط به خانواده هس �ت طبق همان عرفی که وجود دارد انجام بشود بهتر است.

ب �ه نظ �رم در بی �ن خانوادهه �ا دچار مش �کل میشوند ولی این قضیه علتی برای ایجاد مشکل در زندگی نیست. مگر اینکه آدم به آن بلوغ کافی نرس �یده باشند که در این صورت با هر روش و در هر سنی ازدواج کنند به مشکل بر میخورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.