دانشجوی فناوری آموزشی دانشگاه فرهنگ و هنر

Jeem - - الصفحة الأولى -

به نظرم این کار افتضاح است! چون فرهنگش هن �وز در جامعه م �ا جا نیفتاده و پس �رها پر رو میشوند. فکر میکنند چه خبر است! فکرش را بکنید یک پسر در جلسه خواستگاری برای یک دختر چای بیاورد و کلی هم سرخ و سفید شود! ب �ه نظر من چون فرهنگش در جامعه ما نیس �ت دخترها اگر از پس �ری خوشش �ان بیاید بیش �تر س �عی در جلب توجه او میکنند تا بدین وسیله به وی نزدیک شوند.

بس �تگی به ط �رف مقاب �ل دارد، ام �ا امکانش هس �ت که در زندگی و هنگام بروز مش �کلات این موضوع وس �یل های بش �ود برای خرد کردن ش �خصیت دختر، همینطور باید در نظر گرفت خانواده پسر هم ساکت نخواهند نشست.

نسرین.ن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.