دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیامنور

Jeem - - الصفحة الأولى -

مسخره اس �ت. حتی فکر کردن به آن مسخره اس �ت. کلا از تریپ دخترهای آویزان خوش �م نمیآید.

میدان جنگ! چون آن عشق سوزان از بین رفته و حالا پای منافع ش �خصی در میان اس �ت. اگر چنی �ن اتفاقی برای من بیفت �د، به خانوادهام حق میدهم که هرطور دلش �ان خواس �ت با همسرم برخ �ورد کنند چون او م �را انتخاب کرده و باید پای عواقبش بنشیند!

محمد.و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.