دانشجوی مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی

Jeem - - الصفحة الأولى -

قبول ن �دارم. اصلا خوب نیس �ت. جایگاه زن در جامعه متزلزل میش �ود. اما اگر آشنایی داشته باش �ند بهطور مثال همکار باش �ند، به شکل غیر رس �می اش اش �کال ندارد و اگر رس �می باشد مشکلدار میشود.

اگر به صورت رس �می باش �د، خانواده پس �ر ممکن اس �ت دخال �ت کنند. در کل بیش �تر جو حاک �م بر اجتماع اس �ت ک �ه روی این موضوع تاثیرگذار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.