شیفتگی به هﻨﺮ و ترک کار اداری

Jeem - - الصفحة الأولى -

شاید نام سهراب در ذهن بسیاری از ما با شعر و شاعری عجین شده باشد اما خوب اس �ت بدانید که س �هراب پیش از آن که ش �اعر باشد نقاش بود. شیفتگی او به نقاشی تا به آنجا بود که تصمیم گرفت کارهای اداری را ترک کند و برای همیش �ه به هنر نقاش �ی بپردازد. ش �اید بهانه این اتفاق ملاقات با منصور ش �یبانی )دانشجوی هنر دانش �کده هنرهای زیبا( بود که پس از گفتوگو با وی دچار چنان دگرگونی شد که در کتاب «هنوز در سفرم » در این باره میگوید : « طعم یک استحاله را تا انتهای خواب در دهان داشتم ... »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.